Koronautbruddet rammer oss alle på den ene eller andre måten. Nedstengning, fall i oljepris og svekket kronekurs vil for mange næringsdrivende medføre omsetningssvikt, betalingsvansker og i ytterste konsekvens konkurs. Krisen skyldes forhold utenfor din kontroll, men du har mulighet til å gjøre valg som kan begrense de økonomiske konsekvensene. Er du aksjonær, sitter i styret eller i ledelsen av en virksomhet som er rammet, så handler det nå om å gjøre det som skal til for å overleve.

Her kommer seks gode råd i en vanskelig tid:


1. Kutt kostnader


Når inntektene svikter og likviditeten brukes opp, må det kuttes kostnader raskt. Hva som er mest aktuelt å kutte vil selvsagt variere fra bedrift til bedrift. Permitteringer, terminering eller reforhandling av kontrakter, avslutning eller utsettelse av prosjekter kan være eksempler på tiltak. I tillegg til å ha fokus på kostnadskutt, finnes det nye markeder eller muligheter dere kan utnytte bedre?

Her må du gå bredt ut, og om mulig sette i gang flere tiltak parallelt for raskest mulig effekt. Rådfør deg gjerne med noen som kjenner bedriften, for eksempel regnskapsfører eller rådgiver i banken – men gjør det raskt.

2. Pass på likviditeten – vær realistisk


Det kan være fristende å tenke at summen av nåværende likviditet og kortsiktige inntekter gir et noenlunde realistisk bilde av kontantbeholdningen på kort sikt. Men hva om kundene ikke er i stand til å betale? Hva om varene du er avhengig av ikke kommer i tide?

Kriser av den typen vi nå står midt oppe i, vil kunne ramme hele verdikjeden. Dermed kan du også bli indirekte rammet. Gå derfor i gang med å skaffe deg et mest mulig realistisk bilde over inntektssiden, og se nærmere på din verdikjede også bakover. Planlegg kostnadskuttene deretter, og ta høyde for at problemene kan vedvare en god stund fremover.
 
3. Hold hodet kaldt!

Mange kunder vil be om reforhandlede vilkår – selv om det ikke er grunnlag for det i kontrakten. Noen av dem som kanskje ikke er hardest rammet vil krisemaksimere, nettopp for å komme seg ut av kontrakter eller forbedre betingelsene. Da gjelder det å gjøre konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Forsøk å finne balansen mellom å justere på vilkår for å sikre i hvert fall deler av inntektene, og å holde hodet kaldt og kreve oppfyllelse av kontrakten.
 
4. Snakk med banken og forbered søknad om finansiell bistand

God dialog med banken er viktig i den kommende perioden. I kriser som dette er ikke bankene en del av problemet. Vi har god oversikt, og forstår krisens konsekvenser i ulike sektorer. Gjør et godt forarbeid rundt egne tall og prognoser, vær proaktiv, etterrettelig og fullstendig i all informasjon som gis. Ta initiativ til tidlig dialog og tilby uoppfordret innsyn i virksomhetens situasjon og plan for å overleve.

5. Sett opp, vedlikehold og følg en helhetlig plan

Sitter du i styret eller i ledelsen er det ditt ansvar å få på plass en forsvarlig og helhetlig plan for hvordan virksomheten skal overleve, og samtidig ivareta de krav som til enhver til gjelder overfor kreditorer, ansatte, myndigheter osv.

Alle akutte problemer må ha en rimelig sannsynlig løsning i planen. Det er ikke tilstrekkelig å løse ett livstruende problem, hvis ikke alle livstruende problemer blir løst. Planen må også være dynamisk ettersom forholdene endrer seg fra dag til dag.


6. Hold deg oppdatert

Følg med i nyhetsbildet, oppdatere deg på regjeringens tiltakspakker og nettsider. Her kan det være hjelp du kan dra god nytte av. Her er noen av tiltakene som allerede er publisert;


  • Arbeidstaker sikres full lønn inntil 6G* i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag 3 til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetaling skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer arbeidstaker minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget oppad begrenset til 3G og 62.4 prosent av dagpengegrunnlaget inntil 6G. Endringene trer i kraft umiddelbart.
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.

*Folketrygdens grunnbeløp er kr 99 858.