Kartlegging av eierskap og kontroll for bedriftskunder

MelhusBanken har inngått en samarbeidsavtale med Consort AS som nå bistår oss med å kartlegge reelle rettighetshavere på våre kunder, og kundene våre vil derfor kunne oppleve å bli kontaktet av Consort AS for nærmere opplysninger rundt eierskap og kontroll.

MelhusBanken er etter hvitvaskingsloven pliktig til å innhente og dokumentere opplysninger om våre kunder. En del av det å dokumentere hvem våre kunder er består i å kartlegge kunders reelle rettighetshavere. En reell rettighetshaver er den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en virksomhet.  

Banken skal avgjøre om det er fysiske personer, alene eller sammen med nære familiemedlemmer som 

a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen

b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen

c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende

d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c

e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.
 

Har du spørsmål?  Kontakt oss gjerne på post@melhusbanken.no eller telefon 72 87 80 00